เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
083 010 1851
02 538 8537
LINE ID: micro1851
 
Search keyword :
   
   
MENU
 
 
 
 
 
 
   
 
LINEAR AND ROTARY POSITIONER    
       
  อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่แนวเชิงเส้นและเชิงมุม    
   
   
 
Linear and Rotary positioner
   
 
อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่แนวเชิงเส้น (Linear) และเชิงมุม (Angular) สามาถบังคับควบคุมการเคลื่อนที่โดย
มีความละเอียดสูงเป็น μm หรือ nm แบบเส้นตรง และ μ° หรือ n° แบบเชิงมุม การควบคุมสามารถปรับได้ทั้งหยาบ
(Coarse) และละเอียดที่ตัวควบคุม (Controller)
   
   
   
 
                                                                                 
   
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.