เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ
 
086 493 7412
02 538 8537
 
Search keyword :
 
    Thermometer เทอโมมิเตอร์แบบ Passive
    Temperature Indicating Labels
 

    CelsiStrip®
    CelsiClock®
    CelsiDot®
    CelsiPoint®
 
Thermometer Labels
Sensitive Labels

Irreversible Temperature Indicators for measuring on inaccessible, rotating, vibrating, hazardous
surfaces, places, areas, components of machinery and equipment.Fourty levels from +40°C to
+260°C (+105°F to +500°F).
 
 
 
Overview
Temperature Recording Labels
 
 
Thermometers Reversible Paper
These flexible, self-adhesive, hermetically sealed paper thermometer foils monitor actual
surface temperature.Colors do start changing approximately 5°C below the rated value and the
change is completed at rated value. The original "cool" color is returning fully approximately 10°C
below rated value. No cycle limit.

 
ThermoDotThermobandThermostrip   Reverso_thermo_DBS

LC Thermofoils   LC Thermofoils
 
 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO meter pH meter ph เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง Redox ORP meter เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ DISSOLVED O2 SENSOR DISSOLVED OXYGEN SENSOR O2 เซ็นเซอร์ในน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity Meter DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดความดัน,PRESSURE SENSOR Anemometer Air Flow Transmitter Air Flow Meter เครื่องวัดความเร็วลม Air Velocity Transmitter Wind Velocity Transmitter Air Flow Sensor Datalogger เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger เครื่องวัดอุณหภูมิ

Copy Rights @ 2010 MICROTRONIK info@microtronik.co.th, All Rights Reserved.